کایناتې عقل یا نړېوال عالمې اکل ---Universe Intellect.

(کایناتې عقل یا نړېوال عالمې اکل ) Universe Intellect.

ددي عقل څو نومونه دي لکه اکلاغ ، لوړ خويه عقل ، کایناتې عقل او نړيوال غوڅ عقل ، ډیرئ حیواناتو کې ددي عقل ډیره کمه برخه پرته وې چې له دباندې د څپو یا موجونو په بڼه پیغام یا حس واخلي ، د بېلګې په توګه مخکې لدې چې یو آس د خطر ځای ته ورسیږي نو هغه دریږي ځکه هغه یواځې موجې یا څپه ایز د خطر احساس کوي مګر له اړوند ګواش سره د تدبیر ځواک نلري ، چنګاښ یا کونېکبر تر خوړ را تلو ډیروړاندې له لګډ څخه وځې او دباندې خواره شي. مګر په هیڅ حیوان کې نه ددې عقلی خوی د لوړولو استعداد شته ، او نه یی صلاحیت شته.

د مغزو عصبې ریښتي چې واکمنې له اړخه دؤه ډؤله وې لکه خپل واکه او ځان واکه ( ارادې او غیر ارادې). د لوړ خویه مغزو او له هغو جدا شوي تارونه په ټول بدن په ځانګړې توګه په ښي لاس کې ډیر وې ، دا ریښتي د ځانګړي حرارتي قوې یا ځواک له امله کار پیل کوې او د انسان تر واک لاندې راځې. 
په ټوله کې دکایناتې عقل د بهیر لوښینې برخې ( د مغزو خونې ) ویدې وې ، کړپاله ( فعاله ) نه وې ، مګر د ډیرئ ټکي کیدو (تمرکز کولو) او ډیر مثبت فکر کولو ، او په یوه څاړه یا قضیه د ډیر وخت لپاره بیا بیا هر اړخیز فکر کولو سره د مغزو اړوندې لوښینې خونې اړ وزې چې کړپاله شي. د مغزو دغه برخې د لوړو خویونو لرونکي وې.
کله چې انسان کم حوصله نشي ، او په تکرار سره په لوړه حوصله د یوې پیچلي مغلقي ستوځې په اړه بیا بیا تفکر کوي ، نو د مغزو لوی منځنی مرغیړی اړ وزې یو ډول ځانګړي څپه ایز پړکین توکې تولید کړې ، چې هغه توکې ددي سبب ګرځې چې د مغزو هغه غیر فعالې برخې فعاله کړي.

دا برخې دوه ډؤله وې یو ډؤل یې ژور سوچ یا تفکر د اړوند ټکی سوچ کونکي انسان له سر څخه د کایناتو فضا ته په ښهء ځواک او غښتلي توب سره خارجوې ، او کله چې دا د فکر د امواجو برخه ښه غښتلي شي بیا نو د اړوند سوچ یا فکر څپې خپل مطلوب انسان ، حیوان ، نبات یا هرې څیز ته ور انتقالولای شي ، چې اړوندو څپو ته ټکی ځواکمنه اراده وایې ، ( د ارادې مقناطسي قوه ) .


همدا راز د اړوندو مغزو بله برخه له کایناتو څخه مطلوبې څپې را کښوې او په انځور یې بدلوي ، یانې دا ټول کاینات د یوې نا ملموسي یا نه حس کیدونکی فضا په غیږ کې دي ، او همدا فضا له هر شي سره نښلیدلي ده ، او همدا فضا د انسان د مغزو له پټو خونو یا کایناتي خونو سره تړاؤ لري.

کله چې د انسان مغز ( عقلی لوښي ) دغه لوړه برخه کړ پاله شي نو بیا اړوند انسان بې لدې چې خپل پنځه حواس په کار واچوې ، یا خپل لمړنی یا منځنی عقل په کار واچوې ، رسا ( مستقیم ) اړوندې څاړې ته لوړ خویځ حضور ور وړې او اړونده څاړه ( موضوع ) یا څیز پخپل لوړ ځرک سره حس کوې. ارسطو وایی د اړوندو مغزو ځینې خونې د هر اړخیزي هغې مطالعې سره هم ویښیږي چې په ارامه او بشپړه توجه سره تر سره کیږي.

چې د ارسطو پورته خبر زه لږ ساده او اسانه ولیکم هغه وایې
چې د انسان په مغزو کې ځېنې برخې دې چې د زیات تمرکز کولو او بیا بیا هڅو او ځانګړو تمریناتې روزنو په پایله کې فعالیږي ، دا ځکه چې پیچوټري او پینل ګلینډ اړ وزې چې ځانګړي داسې هورمون تولید کړې چې د اعصابو غیر ارادي برخې ځانګړې بریښنایې څپې پیدا او کښ کړې، د کومو بریښنایې څپو په مرسته چې د مغزو اړونده خونې د کایناتې تلپاتې حافظې سره اړيکه ټینګوې او دا اړیکه د څپو بڼه دومره باریکه او لطیفه وې چې انسان یې هیڅکله په حیوانې او منځنې عقل نشي درک کولي. 
د داسي اړیکو بېلګه یو ګرځند (مبایل) یا څپکښ ( ریموټ کنټرول) په بڼه یا دستور د څپو په ژبه له هر څه سره تماس نیسې او له ټول کاینات څخه موخېنې ( مطلوبې) څپي ځانته راکښولې شي او د ټول کایناتو موخین ځای ته خپلې سوچې څپي لیږلي شي، دا ځکه چې ټول کاینات کې دا د کښ او لیږد څپې ( مقناطیسي ) څپې جاري او روانې دي چې ټول کاینات یې سره تړلی او په ټول کاینات اړونده څپې لکه چاپیریال را تاؤ دي.
هر څومره چې په یو انسان کې دا لوړ خویه عقل غښتلی کیږي په هغومره اندازه اړوند انسان لدې وجودې نړۍ یا عالم څخه بی پرواه کیږي یانې لوړیږي ، هغه غوڅو او اخیرینو حقایقو ته رسیږي، له حیوانې او منځنې عقل څخه استقلال پیدا کوې او آن تر دې کچیري دا لوړ خویه مغزي لوښې بشپړ کړپاله شي نو یو انسان د روڼا تر تیزوالي څخه لس برابره چټک تګ باندې هر ځای ته حضور ( لوړ حواسي بدن) وروړلای شي او اړوند څه له نږدي څارلي شي.

بې لدې عقله انسان هیڅکله غوڅې پوهې ته نشې رسیدای، او دا هغه ستر توپیر دی چې هیڅ ډؤل حیوان دا ډؤل لوړ خوی نلري او نه به یی ولري. او نه په هیڅ حیوان کې ددې خوی د لوړتابه هیڅ شونتیا شته نو پدې سبب د اپلاطون د تکامل نظریه چې ګواکې شونتیا لري ځینې ژؤې د انسان په څیر عقلي تکامل وکړي . دا یواځې یو وهم ګمان دی چې هیڅ ډؤل پوهنیز شواهد او ثبوت نلرې. 
ارسطو وایې چې د مغزو لوړ خویه ځانګړي خونې د یو نارینه په سر کې د یوې ښځې په پرتله ډیرې دي مګر د حیوانې عقل او د منځنې عقل خونې د یو نارینه په پرتله د ښځې په سر کې ډیرې دي. پدې اساس باید تل په یاد ولرو چې د ښځو لوړ عقل ناقص دی، مګر حیوانې او منځنی عقل یې تر نارینه تیز کار کوې دا ځکه باید له ښځو سره په نرمښت او احتیاط چلند وشي کنه د هغوئ تعصب ، غچ اخیستني او حیوانیت فساد مخه نیول به یو نارینه ته ډیره ګرانه وې . په همدې سبب ده چې د ښځې عاطفه نسبت نارینه ته څو برابره زیاته وې .

ارسطو وایې د ښځو یواځی لیک لوست ډیر ګواښونکی کیدای شي ځکه نو باید ښځې هرومرو د لیک لوست تر ځنګ ځانګړي ذهنې روزنه هم وکړې تر څو ټولنې ته صالح او ښهء نسل وروزي او پخپله هم له خپل حیوانیت سره په ښهء وړ مناسبه توګه مجادله یا مبارزه وکړې.

له پرېکړنپوهې

نور په اتمه برخه کړې

 

Posted in Default Category on March 25 at 08:10 PM

Comments (1)

No login