د ملا په اړوند ژوره پوهنه

ملا وپیژنئ

 
ډیر د خواښېنې ځای دی چې د پردیو نکل ( تقلید) مو مڅرغزې ( مغز) ، اکل ( عقل) ، څرک او ځراک ( شعوراو ذهن ) دومره مسخه ( بدبڼه ) کړي دي چې د خپلې مورنۍ ژبې تورې نه په مانا پوهیږو او نه یې په تړتال ( تاریخ ) خبر یو.
 
ملا ماسوم (معصوم) ، بې برخې ( محروم ) او بې شونتیاؤ به پریږدو چې هغه ځان ملا بولې خو د ملا په پوهنیزه (علمې) آندکسي ـ ( لوړ خویځه پښتني ) واږنه ( اصطلاح خبر ندئ) .
 
د ډیـــــرې  خواښېنې ځای خو دا دی چې دا نوې ځوانان ، د پښتو د ګړدود ، ژب دود ، لیکدود معلمان ، پوهندویان ، پوهنملان ، پوهندوستان او پوهان هم د پردیو له ساندو ( مـــدرکــونو ) اغیزمن شوي دي چې یو هم نشې کولي ملا بشپړ پوهنیز، بسنیز
بنسټیز او تړتالیځ ( تاریخ) را وپیژنې او مونږ اکلي ، آندې ، ژبنې او هر اړخیز پوهه شو چې ملا څه شي ته وایې او ولي یو دینې ښونکې ته ملا وایی؟
معلم چې د محمد صلی الله علیه واله وسلم یو مبارک نوم دی ولي له معلم څخه کرکه کیږي حال دا چې معلم هم اسلامې، شرعې ، رواجې او ټولنیز نوم هم دی ، مګر ولي په بد نظر ورته کتل کیږي ؟
یانې ، لږ ژور در وآندئ ، د انسانې بڼ پڼپالان (باغوانان) معلم او ملا دواړه د کرکې ، محرومیت او نفرت د سمبول په توګه د مخچپو ډلو تر منځ ترویج کیږي .
ایا زمونږ مڅرغزې ریښتیا هم دومره پخې بې خوځه ( مسمومې ) شوي دي؟
که اوس هم کوم پروفیسور ، پوهاند یا څوک پاتې وې یا ځان پښتون استاد بولې هېله ده راشي او مونږ ته ملا را وپیژنې ، کنه هېله ده پخپل ګریوان کې پخپله ناوړتیا وناړې ( افسوس ) وکړي او لدې بې ځایه نېوکو تیر شي او پراخو ځان ویسا په ځان متکې څیړنو ته کش ورکړي.
نور په دوهمه برخه کې
توکي له پرېکړنپوهې
ملا وپیژنئ

ملا څه شی دی ؟ او ملا ولي ورته وایې ؟

 
Posted in Default Category on March 25 at 08:02 PM

Comments (0)

No login