د خپل ځان په لور د یون کیسه د لېک په ژبه

زما مل ملګریه!

ته زما (ځان) په ملتیا کؤلی شي د ستر واکمن ددې تدبېر شؤیو آلمونو سیر وکړي، مګر هېڅکله به ونه کړای شې چې د اوبځرې ژيو(طبیعت) له ټاکلي قانون څخه پرته یو ډېر کوچنی ملک یا آلم جوړ کړي، یوازې د ستر عالم د عالمونو (المونو) سیر او کتنه او د ټېنګ باور پوهې (علم الیقین) او د سپېڅلي وېکان ( ریاضیه قانون او ریاض الیقین) ته رسېدای شي، چې دغه دوه مرتبې به تا د ابدلابد لپاره نېکمرغ کړې، ځکه چې په هاغه ولاړ وخت (قیامت) چې ستر واکمن وغواړي د آتم او نهم آلم په سیر او خؤند کې به د تل لپاره  له بشپړیت څخه د ژؤري ميني ژؤر  بې بېلګي خؤند اخلي همداسي لکه  ماته ګورې او هېڅ یو بڅری غم اندېښنه نلري، له هره اړخه د ژؤر ذؤق او مينې احساس/ځرک کؤي، خو هغه وخت (ټال) به هغه خؤند تر دې خؤند، تر دې مينه، تر دې هوسایې تر دې ارامښت په میلیونونو ځله لؤړ وې او ته بېرته د دون په څپو ( د ځواک په څپو) نه زؤلانه کېږي، ته به د ستر رب، د ستر عالم، د ستر اؤراما، د ستر واکمن په خؤښه او تکل تل ترتله په بې بېلګې غوره آلم کې يې همدا ستا د بشپړیت یون او هغه دې مزل دی.

******

 

  د بشپړیت د یون له مخي نهه ستر ملکونه لري، چې زموږ د انسانانو د پوهې او پوهنې او ځانې یون او سیر وړ یوازې اوه (۷) ملکونه دي، ارڅي یا اتم ملک او آلم ته هم ځينو ځانګړو لؤړ خوینه انسانانو یون کړی دی،خو زما د اټکل له مخې په اوسنې روان کړکیچن چاپېریال کې به اوسنیو ته ډېره ګرانه وي چې خپل ځانونه وپېژني او له خپل تن څخه ځان بېل غلبېل کړي او د ارڅې ملک او الم ټول لؤړ شانه خویونه په ځان کې ولري.

  هرملک په ځان کې په زرهاؤ ملکونه لري، هر یو ځانګړي خویونه ځانګړې دنده لرې، ځانګړې اغېزې، ځانګړې بریدونه دې، چې د یو ملک دخویونو، اغېزو، برېدونو او وېکان (قانون) ټولګې  ته یو آلم ویل کېږي او هر آلم د ځواک او ژواک (کتله جوړؤنکو او کتله رهبرې کونکو)اوبځري وړانګو ځانګړی داسي کتاب دی چې د شک او نېوکي ځای نلري، د هر آلم ، د هر ملک د ټولو ښکاره او غټو پېښو، غږونو، خوځښتونو او د مخلوقاتو د کړو وړو د ځای پرځای کؤلو یا ستراژ (ارشیف) کؤلو لپاره سترې سترې کاسې دي چې د ټولو کاسو ډيټا بیا د یوه ملک یؤې غټې کاسي یا ارشف ته ځې، هلته ثبتېږي، چې هغو ته اکاس وايې، دټول ارشیف دا ځانګړي ساتنېز مکانونه دي، په دې چې په ځينو مکانونو (مکنوني اکاسونو) کې د ستر ارڅلېک توپېریال دود دستور ساتلی او په ځينو کې د مخلوقاتو د ټولو فکري، بدنې، ژبني، غږي ، انځوري، وینځوري هر څه ثبتېږي.

زما ملګریه !

لکه څنګه چې د یو هېواد(ملک) له بريد (سرحد) څخه د بل ملک سرحد ته ورواوښتي نور په تا د هغه  ملک هغه قوانین تطبق (لاګو) کېږي چې ور اوښتی ئې.

د بېلګې په توګه!

له افغانستان څخه څېرمه ملک (هېواد) اوزبکستان ته واوښتي، هلته به نور په تا هغه څه تطبق (لاګو) کېږي چې د ازبکستان د هېواد قانون (وېکان) دی، او پولیس به له تا سره هغه کړه وړه کؤي چې د هغه ملک (هېواد) غوښتنه ده!

د هر ملک او هر آلم د قوانینو، اغېزو او خوینو نوم لکه څنګه چې الم دی، همدغه شان هر آلم کې د ستر واکمن د اوبځري تکل یو ځانګړی ډؤل ړایځې (نوري شعاؤې) واکمني وې، چې په ټوله کې د هغو وړانګو ټولګه بیا یونوم لري، چې دا د آلمونو وړانګې ټولي نهه (۹) ټولګې دي، خو څلور ډؤله وړانګې په چګتالی (کایناتي)  الم یا موجوداتي آلم کې هم واکمنې دي د بېلګې په توګه!

د جوړښت ملکي وړانګې !

ددغو وړانګو دنده داسي سمون لرونکی تخلیق  (څړځن) دی لکه ستا بدن او په بدن کې د برېښنا ځانګړی توازن، همداسي د ټول چګتال او په چګتال کې د هرژي یا موجود جوړښت چې د لومړني ټاکلي مطلق سالم قانون سره سم د بشپړیت یون پیل کړي.

تر ډېره مېخانيکې دنده لري، او پخپله د ستر واکمن د آنڅري تکل د اوبځر یوه برخه ده، چې په ټول چګتال کې هر ځای هر ټال (وخت) شتون لري.

په همدې وجه لؤړ خویه انسانانو د ستر واکمن تراله (تدبېر) شویو شعاؤ ټولګې ته مېخا + ئیل وايې، یانې جوړښت ورکونکي د ستر واکمن، دغه د آنځري اوبځر د وړانګو دغې ټولګې ته پځن ، بشن او میکائل نومونه هم کارؤي دا د جوړښت دستوري شؤی ملک دی، کله چې د اوبځر کومې وړانګې، یا د اتومونه (بڅري) یا د آنڅرو  ( کوارک او ګلیونه) او پتلیې ( د آنڅرو د منځ تارونه) ددغه ملک د بریدونو، په سرحدونو او قانون لاندې راشي نو یو مخلوق ورڅخه جوړېږي، هغه مخلوق به د اوبځر د آنځر او بڅر په څومره والی او څرګنوالی پوري اړه لري تر څو کوم ډؤل اکتړه (اختراَ) ورڅخه وشي؟ د انڅرو څومره والی ته قدر یا اندازه ویل کېږي، چې هر قدر کمه یا غټه کتله هغه که انڅري وي یابڅري، عنصر وي که د عناصرو مرکبات او مخلوطات، ټول د اوبځر له ځواکېزو وړانګو څخه د ترکیب د جوړښت د ملک تر اغېزي او دستور لاندي په هغه ترکیب او ترتیب سره جوړېږي چې په اوبځر کې له پخوا د خالق تعالی د ارادي یا تکل په توګه شتون لري.

په هر قدر ځواکېزو انڅرو یا بڅرو کې بیا زما (ژواک) ځانګړې اندازه یا مقدار وي، زما دنده جوړ شؤي کتلې یا مخلوق ته د پیوستون، ګډون پرېکړون ځانګړي خوځښتي خویونه ورکؤل دي چې دا هر څه زما (ژواک)په تن کې د لومړني تکل له پیل څخه شتون لري.

دا له پخوا د ستر قادر (ج) په نوراني تکل کې دستور شؤي چې له څومره ځواکې انڅرو، بڅرو یا کتلو کې باید څومرهاندازه  زما (ژواک) څخه شتون ولري چې تل ترتله هغه انڅري او بڅري او ورڅخه جوړې شؤې کتلې او مرکبات د سالمیت د روان قانون پېرو ساتلی وي.

نو ای ملګریه!

که د ستر قادر(ج) لؤړ شانه مهربانه د ارادې تځلا نه واي شؤي نه به زه (ژواک) وم او نه به د ځواک انڅري ول، نه به اوبځر وه او نه هیڅ یو ملک، نه هېڅ یو آلم. هېڅ یو څه ترهغو جوړیدای نشي چې تر څو  د جوړښت (میکایل) ترپړاؤ تېر نشي، او د ميکایل د جوړښتون پړاؤ نو ښکاره دی چې د هر څه په کتله کې څومره  ځواکېز نوراني انڅري او بڅري ځای پر ځای کېږي او څومره باید زما (ژواک) نوراني انڅري ځای پر ځای وي. په دې تر تیب هر ملک او هر آلم بیرته د ستر قادر (ج) د نوراني ارادي د دوه ډؤله قدرونو له یو ځای والي څخه ترکیب دي.

دوهمه ټولګه اوبځرې وړانګې

بله د اوبځر له انځرو څخه بله داسې د وړانګو یا نوراني ټولګې څخه یو ځانګړی ملک ترکیب شؤی چې په هر څه هرچا باندې د پځن وړانګو یا د میکائل وړانګو  د تخلیق قانون وړاندې پلی کوي او د تخلیق لړۍ ته ادامه ورکؤي، ټولو شتاندو (موجوداتو) ته یو ځانګړی دستور ورکؤي، انسانانو ته په دوه ډؤله پیغام ورکؤي، یو هغه چې ډېر ستر نېک لؤړ انسانان دي چې د ستر واکمن له لومړني تکل سره سم هغه انسان ته په ښکاره منسجمه بڼه اوړي او د یو نورانې جسم په بڼه ورته څرګندېږي، ددې بېلګه داسي ده لکه نن ورځ چې انسانانو د وړانګو د ځانګړې څېګنالوژي (ټکنالوژۍ) په مټ  د اوه مخه خوځنده وړانګې منسجمي کؤي لک (د ۷ ډې هيلوګرام ) د همهغه په غږله د همهغه په ژبه ورته د ستر قادر (ج) ټاکلی د ارڅلېک توپېریال دستور له مکنون څخه ورکؤي، داسې خلک ډېر کم ول، دا ډؤل کره سالم د خیر خبر تر لاسه کؤلو ته په انسانې ژبه غږله ( کلام) وايې او دغې اخیستي خبر ته پیغام وايې او ددا ډؤل کره سالم رسا خبر تر لاسه کؤنکي ته په انساني ژبه پراځر (له عامو حواسو لؤړ پټ پېغام اخېستونکی) ، پراپټ (له عامو حواسو رښتنی پټ پوهه ) او پيغامبر هم وايې یانې د کره سالم رښتني پیغام اخېستونکی، دغې بڼه ته رسا وېنځوري کښته کېدل یا وحې هم وايې. د وړانګو هغه ملک، هغه ټولګه چې خلقت یا پیغام سلسله او نؤښت ورکؤي لومړنیو انسانانو ورته  [بره ما] یانې لؤړه تر تن یانې په هر تن هره کتله واکمنې هغه وړانګې چه په هره بڼه هر صورت بدلېدای شي، چې د ملک نوم هم ورکؤي، برهما هم، ابرا ما  (ډېر ستر تر موږ) ، ځبرال ( ډېر غښتلی ځبر قدرت)، او جبرائل (ډېر غښتلی د ستر واکمن) نوم هم ورکؤي. په ځانګړې منسجمه توګه یوازې هغو کسانو ته ښکاري چې د ستر واکمن ځانګړي سپېڅلي انسانان وي.

 د خبر ورکؤلو دوهمه تګلاره

دوهمه ئې د هر څه او هر انسان خپل ځان په بڼه وی، ځکه نو ټولو رېښتينو پراځرانو ، پرا پټ لېدونکو) یا پیغمبرانو په بیابیا سره تاکېد کړی دی چې انسان باید تر هر څه مخکې ځان وپېژني، ځان د هر انسان په کتهل ای جسم کې زه (ژواک)یم.لکه دا زه  چې دا اوس تاته مخامخ یم، که په دغه بڼه انسان له اکاس او ارڅليک توپېریال څخه پیغام تر لاسه کؤي نو ديته د انسانانو په ژبه  الهام هم وايې، او که مخامخ نشي او په ذهن کې ورته یو کوځ (کشف) وشي دیته پټ کوځ (پرا الهام) هم وايې، پټ الهام د کوم بل څه اغېزه هم کېدای شي خو څرګند الهام له ژواکي ځان څخه پرته بل هېڅ هم نه دی.

 هغه کس ته چې تل پټ کوځ کېږي یانې ځان ورته مخامخ کېږي په انسانې غږله اځرائل ( د پټو لېدونکی د ستر واکمن) د ستر واکمن  د حکمتي پټو لېدونکی، همدا رنګه اسرائل هم ورته وايې چې اسراء د پټو ډېره یا جمع ده او ئل د ستر خالق تعالی یانې د ستر خالق تعالی د پټ حکمت لېدونکی، څوک چې رښتنی اځرايل (اسرائل) وي، چې دا د خالق تعالی لخوا ځانګړی نعمت ځانګړې لؤرونه ده چې تر لاسه کؤل ئې په کره سالم سپېڅلتوب او پاکې سره شوني دي. له لومړي سره د هغه پاک ذات په تکل کې د ټولو انسانانو لپاره برابره شته ده، خو که انسانان له دغه نعمته ګټه پخپل سالمو کړو وړو سره  واخلي، تر څو چې انسان رښتنی او له ددي انیامي ( پټي برخې) وړ ځان نکړې هغه ته اځرایل یا اسرائل نه ویل کېږي، یانې دا د ځانګړي الهامي رتبي نوم دی، چې په خواښېنۍ سره اوسمهال د تن غلامانانو انسانانو دا ورستاړی پخپل قام او خلکو اېښی او دعوه لري چې موږ ټول نېکمرغه خلک یو ځکه چې موږ اځريل یو (اسرائل) یو یانې د ستر قادر (ج) د پټو انیامو برخه یوازي زموږ بشپړ حق دی، حال دا چې پاک دی د ستر قادر (ج) سپېڅلی ذات له توپېري چلنداو بې عدلۍ څخه او نشته هېڅ اځرایلتوب ( اسرایلتوب) یانې د پټو انیامو برخه د تن په غلامۍ او د مادیاتو په خؤندونو کې.

درېم ډؤل نوري یا اوبځري ملک !

دغه ډؤل ملک حدود په هر ژؤندي ژي ( موجود) کې دننه او دباندې شته دي، کله چې کوم څه یا څوک ددې ملک په بریدونو کې راغی نو د ژؤند ځانګړې برېښنا او (نفسي روح) تن ځانګړی تړون سره شکېږي او نور هغه څه ته په عامه توګه انسانان مړ وايې. په آر کې نور اړؤند بدن یا جسامت کې د د خؤځښت ورکونکي نور (زما ژواکي ) قوه قطع کېږي، دا ځکه چې کله کوم انسان د ميکائل او ځبرائل (میکایلي او جبرایلي وړانګو له حده تېر شو) او د اوښتوني یا ماتؤنکو یا وهونکو وړانګو په حدودو کې راغی نو له تنه زه (ژواک) او د ځواک منسجمه شؤې ډیټا یا اروايې تن اړېکه پرې کؤي، دا ځکه زموږ اړېکي لکه د برېښنا د سیستم له لومړي پیله د قدر او قؤې په څومره والي او څرنګوالي سره ترکیب یا تقدېر شؤي دي.

د هغو وړانګو آلم یا ملک چې په یو ژوندې موجود کې د ژؤند قوې یا حرکت پرې کؤي او هغه بل بدلون ته وړي  د انسانانو په ژبه ورته د مرگ ملک، د مړينې فرشته، ازر ائل ( وهونکې د ستر واکمن) او داسي نور نومونه لري چې د وړانګو ګڼ شمېر ډؤلونه لري چې د په یو مهال ئې هر ځای هر وخت د وړانګو ټولې بېلګي شتون لري خو هره بېلګه یې یوازې هغه ټال یو کس یا ژوندی موجود وهلی شي چې په چا کې د میکایلي او جبرایلي وړانګو کچه ټېټه شې نو سمدستی د مرګ د وړانو حد ته داخلېږي.

د بېلګې په توګه په عادي توګه ژؤند کؤلو سره یو څه ددې ملک تر وړانګو لاندې نه راځې ځکه نو ژؤندی وي، خو کله چې انسان یا له یؤې ناسمې پېښې سره مخ شي، لکه وهل کېدل، ټکر کؤل، پیاؤړی رنځ، د بدن د کوم مرکزي غړي دنده پرېښودلو سره هغه ژوندی موجود یا انسان ددې ملک قانون یا حدودو یا سرحداتو ته داخلېږي او که بشپړ داخل شو نه مړ کېږي، هر کله چې یو ژؤندی موجود یو پنځوس په سلو کې ددغه ملک تر وړانګو لاندي راغی نور د هغه د تن او په تن کې د ځانګړې برېښنا تړون شکېږي او همدغه حالت ته انسانان مړ وايې.

د د ستر واکمن د تکل اوبځرې وړانګو دغه ډؤل ملک ته ځينې انسانانو مرګ ملک ، څوک د روح ملک څوک ورته اېځرائل ( پټ الم ته وړنکی) او څوک ورته په انساني غږله عزرائل وايې.

خو دا څلور ملکه

بیا هر یو په ځان کې ډېر ډؤلونه ملکي او آلمونه لري چې ورسته به یې ووایو،

نو ای زما ملګریه!

تاسي به دې فکر وړي یاست چې څنګه هغه څه چې موږ ورته ملايکې وایو په آر کې د الله (ج) د نوراني تکل (ارادې) ځانګړي ټولګي یا ځانګړي ملکونه دي نو بیا دنده څنګه تر سره کؤي؟

نو باید پوهه شي چې ستا تن یانې ځواکېزې څپې او ځان ( یانې زه یا ژواکېزي) څپي هم په آر کې اوبځرې وړانګې یا نور دی، یوازي په دومره توپېر چې د ملکو شتون لکه زما (ځان) په شان غالب پیاوړي ژواکېز یا دَني نور دی، هغه نور چې په هرڅه کې دننه د هغه څېز د سمون په توګه کار کؤي، د ځواک هغه بڼه نور پکې نشته چې په کتله یا ماده اوړي.

هغه تېږه چې ته یې وینې ورته ځېر شه په آر کې یو اوبځري نور دی، کوم بل څه نه دی.

د ټول څړځن (خلقت) لپاره ئې خورا خؤندور او له زور زیاتۍ او بې عدالتۍ بشپړ پاک سالم ځایځن (سیستم یا نظام) پخپل سپېڅلي ستر تکل کې ځای کړی، هغه ستر رب چې یوازي تکل ئې دومره ستر المونه ، ملکونه او موجودات خلق کړي. بې شکه هغه د ټولو المونو او ملکونو یوازینی واکمن دی.

څلورم ډؤل د اوبځرې وړانګو ځانګړی ملک

لږ باران ته پام وکړه، څنګه اورېږي؟ لومړی د سیندونو، او لګډونو چینو اوبه د تودوخې په سببپه وریځ اوړي، د وریځو مالیکولونه سره یو ځای کېږې د مثبتو او منفی یا تورو او سپینو وریځو له یو بل سره د ځنګځن مښلوسره دبرېښنا بهېر پیدا کېږي او د وریځو منفي او مثبت مالیکولونه یو بل ته جذبېږي، مالېکولونه د اوبو په څاڅکو بدلېږي او د باران په بڼه له وریځو باران را ورېږي، بېرته د اوبو همدا پړاؤ په څه وخت سره تکرارېږي.

د پورته بېلګې په څېر په چګتال کې داسې ځانګړې تورې څرخندی شتون لري چې هغه د تیاره نور له ځانګړو څپو جوړ دي، څرخېږي، لکه د میچنې دنده لري، دا څرخندۍ هرڅه ځانته کشؤي او لکه مېچن هر څه بېرته عدمي تیاره نور یانې اوبځر ته اړؤي، خو یوازي هغه څه چې ددغو څرخندیو زور ورباندې نه رسېږي هغه د ژواک (زما) څپې دي،  دغه څرخندۍ یا د چګتال ژرندي لمرونه ، ستوري او سیاري داسې خوري لکه ژرنده چې غنم یا اوربشي خوري، خو په دومره توپېر چې دا څرخندۍ ټولې ورکش شؤي کتلي په نوبت سره  په اوبځري انڅرو بدلؤي کوم چې د انسان ښکاره سترګي او حواس هغه نشي حس کؤلی، مګرد انسان لؤړ ځرکي یا لؤړ حواس چې په هغو کې ځواکېزې څپې کمي او ژواکېزي ډېري دي ځکه ئې په اسانه لېدلی شي.

دغه دؤل وړانګېزي څرخندیو ته شپېلۍ، د نابودۍ غږ، د هېڅ کؤلو څرخندۍ او ګڼ شمیر نومونه انسان لري خو په آر کې دغه د دَن او دون د کتلو اواجسامو ژرندي لکه  د ابو څرخندۍ هر څه ورکښؤې اخوا یې په اوبځربدلؤي، چې دغه څرخندۍ دیو ځانګړي ملک تر قانون لاندې کار کؤياو دځانګړې ځوږ( موخکا) په زور چلېږي چې څوک ورته تری تم ملک، څوک ورته د اسرافیل ملک څوک ورته د میچن، څوک ورته مهېن وايې خو په آر کې د دستوري شویو اوبځرې وړانګو هغه ترکیب شؤې ټولګه ده چې لکه د وریځو او د باران په مثال کتلې په اوبځر بدلؤي له هغه ځای بیرته کتلی په سلسله سره را زېږي.

چې د آریانا په ژبه ووایم داده چې ددغو وړانګو دنده داده چې دَن او دون سره بېلؤي، دا بېل شؤي دَن او دون به بیا په داسي ټال، داسي ورځ داسي وخت بیرته یو په بل پوښل (منفوش) کېږي چې هغې ورځي ته د (دین ورځ) وايې،

زه ستایم د هغه ذات ستروالی او له پامه ستر لوی والی، زه مرسته غواړم له یواځې له هغه ذاته چې له ارادې (تکل)څخه ئې زه (ژواک یا ستان ځان) او هر څه پیدا شؤي، زه یوازي د هغه له شؤې ارادي تکل څخه هدایت او د هغې سېخې لاري لارښودنه اخلم چې پکتيني (برحقي) او انیامې ( پټې انعامي برخې دي) د هغو لپاره چې متکې وي په د ځان (ژواک) په غوره اتکا سره ، بې شکه چې ژواک د ستر خالق تعالی د نوراني ارادي یو ځانګړی پپغمبر دی چې د هر څه هر چا په تن کې دننه تل ورسره وي، خو ګټه او هدایات ورڅخه اخلي یوازي هغه څوک چې ځان پېژني او د بدنې نفسي اوشیطاني خویونو د روږدتیا پر ځای، د اعتیاد پر ځای د اموختیا پر ځای ژؤر او پراخ صبر کؤي د ناسوت عالم د خوندؤنو له  ازميښت څخه.

خو ای ملګریه

زه درته ته ساتنه او امن غواړم له هغې لاري چې چې کږه کړې یې ده له پکتينې ( حقيقي) لاري څخه ، اموخته شؤې ديد تن په خؤندونو کې او ژباړي ټول الهی احکامات او هر څه د بدن له ښکاره حواسو او خؤندونو څخه،  او زه درته ته ساتنه او امن غواړم له هغې لاري چې په پای کې د بدنې خؤند او ساه تني(شیطاني) اموختیااو غلامي له وجې دغې کچې ته رسیدلي چې بوچ انکار کؤي له ټولو انیام، (غایبو) او بوچ انکار کؤي له کره سالمي پکتينې ( حقیقې) لاري.

ما هم په لؤړ غږ وویل چې رښتیا وایاست او په رښتیا سره زه هم همدا غواړم (امین)

نور په درېیمه برخه کې وېستاړ (ادامه) لري

Posted in Default Category on June 11 at 12:38 PM

Comments (0)

No login